Imperativ v češtině

V předchozích dvou textech jsme se věnovali přímému imperativu pravidelných i nepravidelných sloves a rozdílu ve tvoření imperativu kladného a záporného. Dnes se podíváme na opisný imperativ, tedy nepřímé vyjádření imperativu.

Imperativ A2/B1

Nepřímý (opisný) imperativ

Rozkazovací způsob slovesa je v češtině silný vyjadřovací prostředek. Pokud chceme někomu něco rozkázat či zakázat, můžeme použít i jiné způsoby vyjádření.

Studenti mají nepřímý imperativ rádi z toho důvodu, že v něm nemusí vůbec vytvářet formu imperativu.

Tvoření

Nepřímý imperativ vytvoříme pomocí částice AŤ a slovesa v prézentu (imperfektivní slovesa) nebo ve futuru (perfektivní slovesa) pro formy on, ona, oni.

+ prézens impf. sloves + futurum pf. sloves
Učitelka dala studentům úkol, ať čtou text. Řekni Petrovi, ať umyje nádobí.
Doktor jí poradil, ať cvičí každý den. Zavolej jim, mi přinesou tu knihu.

Učebnice

Našla jsem jen jednu učebnici A2, která se nepřímému imperativu věnuje. Je to Česky, prosím II, kde je v lekci o tématu práce hezký modelový text (pokyny šéfa osobní asistentce) a cvičení. Na úrovni B1 pracuje s nepřímým imperativem například učebnice Česky krok za krokem 2 v lekci na téma zdraví a životní styl.

Procvičení

Považuji za vhodná ta cvičení, která ukazují rozdíl mezi přímým a nepřímým imperativem. Jsou často obsažena v učebnicích a hezky demonstrují jak „sílu vyjádření“, tak větnou transformaci. Studenti si na nich navíc procvičí jak imperativ, tak formy minulého času, prézentu nebo futura.

  • Učitelka dala studentům úkol: „Čtěte text.“ – Učitelka dala studentům úkol, ať čtou text.

Online cvičení (větné transformace)

Puberťák s kamarády na chatě aneb Rozhovor rodičů s pubertálním synem 

Další možnosti vyjádření rozkazu nebo zákazu

Jak jsem uvedla výše, upozorňuji studenty, že použití imperativu v češtině má svoji sílu, a proto je vhodné ho doprovodit minimálně slovem „prosím“. Jemnější formy vyjádření najdete ve cvičení s piktogramy ve 2. části tohoto seriálu o imperativu.

Jsou však i jiné způsoby, jak sdělit rozkaz nebo zákaz, a síla vyjádření vůbec nemusí být méně naléhavá.

  • Infinitiv: Nemluvit!
  • Prézens: Nemluvíme!
  • Citoslovce: Pst!
  • Substantivum: Ticho!

V té souvislosti je důležité prezentovat nejen imperativ v konkrétní komunikační situaci. K tomu nám slouží komunikační způsob výuky – pomáháme studentovi zvládnout komunikační situaci a přitom přemýšlíme, jakou gramatiku k tomu potřebuje.

A jak učíte nepřímý imperativ vy?

 

Přečtěte si také:

9. 11. 2023

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *