ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (www.jitkapourova.cz)

 1.  OBECNĚ
  1. Prodávající (Jitka Pourová, IČ: 04300092, se sídlem Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6-Řepy, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 17) jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)
   a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, následující osobní údaje zákazníků a všech ostatních uživatelů webu jitkapourova.cz:

   1. základní identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresa, sídlo, IČ, DIČ);
   2. kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo);
   3. přihlašovací údaje (např. přihlašovací jméno a heslo);
   4. informace ze vzájemné komunikace (např. informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů při komunikaci se správcem, obsah vzájemné komunikace, údaje o kupních smlouvách uzavřených prostřednictvím e-shopu);
   5. fakturační a bankovní údaje (např. informace standardně se objevující na fakturách, sjednané fakturační podmínky, bankovní spojení a přijaté platby);
   6. údaje o zařízení zákazníka (např. IP adresa zaznamenávaná pomocí cookies);
   7. informace o chování na webové stránce správce jitkapourova.cz ve formě cookies (viz článek 13 těchto podmínek);

   (dále jen „osobní údaje“).

  2. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících při případné objednávce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, a dále zpracovatelé, kterými jsou nebo mohou být:
   – poskytovatel prodejního formuláře WooCommerce;
   – platební brána The Pay.cz;
   – poskytovatel softwaru Mailchimp zajišťující rozesílání obchodních sdělení a e-mailů;
   – osoby zajišťující chod webu a software;
   – osoby poskytující správci marketingové a grafické služby;
   – orgány veřejné moci (např. soudy, úřady);
   – odborní poradci (např. účetní, daňoví či právní poradci);
   – případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Pokud bude chtít zákazník vědět komu, kdy a za jakým účelem byly jeho osobní údaje zpřístupněny, správce mu tyto informace poskytne.
  3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy (umožnění registrace uživatelského účtu, poskytnutí produktů a služeb), dále za účelem plnění povinností správce plynoucích zejména ze zákona (archivace smluv a daňových dokladů), na základě oprávněného zájmu správce (za účelem případného budoucího výkonu nebo obhajoby práv správce, vyřizování podnětů a stížností a zasílání obchodních sdělení zákazníkům), nebo na základě souhlasu zákazníka (přihlášení se k odběru newsletteru či zveřejňování recenzí a referencí). V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu zákazníka může zákazník souhlas kdykoliv odvolat, a to jednoduše e-mailem na jitka-pourova@seznam.cz. Tím není dotčeno zpracování osobních údajů na základě jiného právního důvodu. Stejně tak to nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.
  4. Protože správce využívá pokročilých nástrojů pro zdokonalování e-shopu a služeb, mohou být některé osobní údaje zákazníka předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii, a to za dodržení všech standardů náležité péče o osobní údaje a za předpokladu, že je příjemce vázán standardními smluvními doložkami EU o ochraně osobních údajů nebo že poskytl jinou vhodnou záruku ochrany osobních údajů. V případě využití služeb společnosti Google (např. Google Analytics) jsou veškeré služby nastaveny tak, aby byl minimalizován rozsah předávaných osobních údajů.
  5. Uchování a zpracování osobních údajů trvá za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a 3 roky po skončení tohoto smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané za účelem ochrany a obhajoby právních nároků správce v soudních, mimosoudních
   a vykonávacích řízeních zpracovává správce po dobu 15 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů uchovává správce po dobu v nich uvedenou (např. údaje týkající se účetních záležitostí po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí po dobu 10 let od konce příslušného daňového období). Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zákazníka zpracovává správce po dobu udělení tohoto souhlasu.
  6. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas zákazníka), čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy a přijetí opatření před uzavřením smlouvy), čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (splnění právních povinností správce) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem správce).
  7. Na e-mailovou adresu budou zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce zasílány po dobu 3 let novinky a jiná obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud zasílání těchto sdělení zákazník neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
  8. Podle GDPR má zákazník právo:
   1. požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává;
   2. vyžádat si u správce přístup k těmto osobním údajům a nechat je aktualizovat, doplnit nebo opravit;
   3. požadovat po správci výmaz nebo omezení zpracování těchto osobních údajů (tento výmaz bude proveden, pokud nebude v rozporu s oprávněnými zájmy správce);
   4. vznést námitku v případě zpracování na základě oprávněného zájmu správce, kdy tuto námitku adresujte prosím na jitka-pourova@seznam.cz a správce ji do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotí;
   5. na odvolání souhlasu se zpracováním;
   6. na přenositelnost osobních údajů;
   7. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz.
  9. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR.
 2. COOKIES
  1. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Cookies jsou krátké textové soubory ukládané webovým nebo mobilním prohlížečem. Používáním e-shopu zákazník souhlasí s použitím zmíněné technologie. Zákazník si může vypnout nebo omezit užívání cookies, případně je smazat, ve svém prohlížeči.
  2. Správce používá následující cookies:
   1. nezbytné cookies: cookies nezbytné k zajištění provozu e-shopu a internetových služeb. Tyto cookies jsou nutné pro uzavření smlouvy, zákazník s nimi nemusí souhlasit a ani je nemůže odmítnout.
   2. analytické cookies: cookies sloužící k sestavování statistik návštěvnosti webových stránek a různých přehledů. Opět k nim je potřeba souhlas prostřednictvím cookies lišty. Odmítnout je můžete zde.
   3. marketingové cookies: cookies, které správci umožňují přizpůsobovat nabídku potřebám zákazníků. Díky tomu může správce sledovat, co se zákazníkům líbí, přizpůsobit nabízenou reklamu zájmům zákazníka a zlepšovat své služby. Pro použití těchto cookies je vyžadován souhlas zákazníka, který může udělit prostřednictvím cookies lišty. Odmítnout je můžete zde.
  3. Správce využívá konkrétně tyto cookies

   Typ cookie

   Jak se jmenuje?

   K čemu slouží?

   Za jak dlouho se maže?

   Kdo k ní má kromě zákazníka přístup?

   Základní

   cc_cookie

   K nastavení cookies lišty

   1 rok

   Základní

   _wp*

    K běžnému fungování webových stránek  Po ukončení relace  –

   Preferenční

   pll_language

   k zapamatování jazyka zvoleného uživatelem

   1 rok

   Preferenční

   *.youtube.com

   K ukládání a nastavení při spuštění videa YouTube na webové stránce

   2 roky

   Youtube

   Analytická

   _ga

   Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na e-shopu

   2 roky

   Google Analytics

   Analytická

   _gcl_au

   Využívá Správce značek Google pro funkci propojovače konverzací

   3 měsíce

   Google AdSense

   Marketingová

   _fbp

   Využívá Facebook Pixel pro zobrazování reklam na Facebooku nebo na digitální platformě založené na reklamě na Facebooku, po návštěvě webové stránky.

   3 měsíců

   Facebook

  4. E-shop lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
  5. Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.
  6. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování osobních údajů, kdykoliv se můžete obrátit na správce (jitka-pourova@seznam.cz), který se pokusí co nejdříve odpovědět.

Tyto zásady platí od 1. 5. 2023