Jak učit imperativ

Jak naučit studenty imperativ? Několikrát jsem byla svědkem, jak si začínající lektoři nevěděli rady, jak podat téma imperativu jednoduše, a současně představit pravidla, která studentům pomůžou. Pojďme se tedy na imperativ podívat.

Imperativ

A2/B1

S imperativem se studenti poprvé setkávají už na úrovni A1, ale učí se ho pouze jako kolokaci v některých slovních spojeních a v konkrétních komunikačních situacích, např. Měj se hezky. Čtěte. Napište. Doplňte…

Cíleně se tvoření imperativu věnují až na úrovni A2, najdeme ho jak ve Společném evropském referenčním rámci, resp. Popisu úrovně A2, tak ve většině učebnic. Některé z nich ukážou studentům vybrané formy imperativu a pracují s nimi formou memorizace. Jiné učebnice už nabízejí základní pravidla, jak imperativ odvodit. Jsem pro variantu dvě: pravidla jsou praktická věc, a pokud budeme pracovat se slovní zásobou odpovídající úrovni A2, studenti si je můžou zafixovat. Na úrovni B1 je pak zopakujeme a rozšíříme.

Přímý imperativ

Jako u každé gramatiky je vhodné nejprve ji demonstrovat na textu určeném ke čtení nebo poslechu. Učebnice nabízejí různé komunikační situace. Pak teprve je čas na vyvození pravidel. Pracuji s vlastní tabulkou, kterou se studenty společně vyplňujeme. Svými otázkami je navádím, aby pravidla odvozovali sami.

Pravidla tvoření

Kategorie 1

Z textu vytáhneme slovesa a zapíšeme jejich infinitiv. Na příkladu slovesa mluvit (nebo jiného vhodného z textu) ukazuji studentům, jak postupovat. Nechám je:

  • utvořit formu oni prézentu (viz tabulku „oni teď“, u perfektivních sloves se bude jednat o futurum – rozklikněte celý obrázek) – oni mluví.
  • odebrat koncovku (viz tabulku „koncovka pryč“) – mluv.
  • podívat se, co zůstává na konci – jeden konsonant.

V takovém případě pak stačí konstatovat, že vzniklý tvar se stává imperativem pro formu ty. Pro formy my a vy přidáváme -me a -te.

Tabulka imperativ – kategorie 1 (rozklikněte celý obrázek)

Studenti pak stejným způsobem sami (s mojí pomocí) vyplňují další řádky tabulky v kategorii 1. Upozorním ještě na hláskové změny (sloupec „Pozor“, např. píš → piš, chod → choď apod.).

U posledního slovesa mlčet upozorním, že pravidlo platí i tehdy, když po odebrání koncovky zůstávají na konci tři konsonanty (mlčet – mlčí – mlč).

Kategorie 2

A můžeme se posunout dál. Teď už to půjde rychleji, protože princip zůstává stejný. Na příkladu slovesa číst (nebo jiného vhodného z textu) si ukážeme, že po odstranění koncovky zůstávají na konci dva konsonanty. V takovém případě imperativ vytvoříme pomocí -i, -ěme, -ěte. A zase pár příkladů.

Tabulka imperativ – kategorie 2 (rozklikněte celý obrázek)

Kategorie 3

A zůstává poslední kategorie, typická pro slovesa -AT (dělat, vstávat…) nebo slovesa, která v prézentu formy oni mají koncovku -ají, -ejí, -ějí. Na slovesu vstávat si ukážeme, že imperativ vytvoříme pomocí -ej, -ejme (-ějme), -ejte (-ějte).

Tabulka imperativ – kategorie 3 (rozklikněte celý obrázek)

Procvičení

A to by pro začátek seznámení s tématem imperativu stačilo. Je důležité pravidla zafixovat množstvím cvičení. Učebnice nabízejí dost hezkých mluvních aktivit (např. co často říkáme dětem, kolegům, partnerovi…).

U gramatiky se nebráním ani drilovým cvičením, například:

  • v podobě Kahoot kvízu
  • nebo moje oblíbená kombinace řečových dovedností, v tomto případě poslechu a psaní – audiokvíz
  • Další procvičení imperativu najdete v pracovním listu Nakupujeme elektroniku (B1). Projeďte se se studenty městem podle navigace.

A upozornění: v této fázi osvojení imperativu úmyslně nezařazuji negativní imperativ a imperativ nepravidelných sloves. Všechno chce čas. A právě tyhle dvě kategorie budou tématem 2. části tohoto článku.

A jak vysvětlujete a procvičujete imperativ na úrovni A2/B1 vy?

Přečtěte si také:

5. 9. 2023

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *