Výuka češtiny pro cizince

 • Výuku lze objednat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách jitkapourova.cz.
 • Učím vás osobně nebo prostřednictvím programu Zoom (případně Skype). Osobní výuka se koná na vaší adrese (firemní nebo soukromé), případně v jiných domluvených prostorách.
 • Učebnice potřebné pro výuku si hradíte samostatně a nejsou zahrnuty v ceně lekcí.
 • Pokud se nemůžete zúčastnit lekce, informujete mě minimálně 24 hodin před začátkem lekce. Pokud zrušíte lekci v době kratší než 24 hodin před jejím začátkem, fakturuji vám ji v plné výši.
 • Pokud se nemůžu ze závažných důvodů zúčastnit lekce já, co nejdříve vás informuji a lekci nefakturuji.
 • Čas lekce začíná běžet v domluvenou hodinu. Když přijdete pozdě, zameškaný čas se započítává do doby lekce. Čekám na vás maximálně 15 minut. Přijdu-li pozdě já, zameškaný čas vám nahradím.
 • Za lekci účtuji domluvenou odměnu. Nejsem plátcem DPH.
 • Cena za poskytování lektorských služeb zahrnuje: výuku v daném časovém rozsahu, individuální přístup a zohlednění vašich potřeb, vytvoření a poskytnutí pracovních listů jako doplňujících materiálů pro výuku, vstupní test (je-li potřeba), moji dopravu na místo výuky (v Praze).
 • Úhrada lekcí se provádí předem bankovním převodem na základě fakturace v domluvených termínech.
 • Neuhrazením faktury v řádném termínu je výuka z mé strany ukončena.
 • Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které během výuky budou zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.