Korektorské služby

 • Korekturu lze objednat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách jitkapourova.cz.
 • Korekturu v elektronické podobě ve formátu Word nebo PDF mi zašlete e-mailem a specifikujete druh korektury, který požaduje provést (základní, stylistickou nebo předtiskovou), termín dodání, případně další požadavky.
 • Potvrdím vám e-mailem přijetí textu a před zahájením práce vám oznámím rozsah textu ke korektuře (počet normostran), cenu a termín vyhotovení korektury. Po odsouhlasení těchto informací z vaší strany začíná moje práce na korektuře.
 • Korekturu provedu elektronicky ve formátu Word nebo PDF. Vyhotovenou korekturu vám zašlu e-mailem. (Ve výjimečných případech lze domluvit vyhotovení korektury také ručně zanesením korektorských značek do textu, který vytisknete a dodáte mi ho.) E-mailem mi potvrdíte přijetí korektury.
 • Za korekturu účtuju domluvenou a odsouhlasenou odměnu. Nejsem plátcem DPH.
 • Úhrada korektorských služeb se provádí bankovním převodem na základě vystavené faktury. Polovinu ceny hradíte předem, druhou polovinu po obdržení vyhotovené korektury. V případě dlouhodobé spolupráce se úhrada korektorských služeb provádí bankovním převodem na základě fakturace v domluvených termínech.
 • Neuhrazením faktury v řádném termínu ukončuji práci na korektuře, příp. ji vůbec nezačínám. Pokud jsem vám korekturu již odevzdala, účtuji vám úrok z prodlení v zákonné výši.
 • Zrušíte-li budoucí objednávku, kterou jsem vám již potvrdila, zavazujete se uhradit:
 • a) stornovací poplatek ve výši 5 % ze sjednané ceny korektury v případě, že jsem do okamžiku zrušení objednávky nezahájila práci.
 • b) v případě, že jsem práci na korektuře už zahájila, odměnu za práci již vykonanou podle rozsahu rozpracované korektury (tu vám odevzdám) a dále storno poplatek ve výši 5 % z ceny zbývající, doposud neprovedené části korektury.
 • Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděla při provádění korektury.